25.02.2024 - Beydağı Haber Ajansı Malatya Haberleri

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/11) (Dinamik Denetim Süreci)

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/11) (Dinamik Denetim Süreci)

T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

 

KARAR TARİHİ  : 04.03.2021

KARAR NO          : 2021/11

 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.03.2021 Perşembe günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde olduğu gibi İlimizde de ciddi bir düşüş yaşanmış olmakla birlikte bazı illerimizin halen yüksek ya da çok yüksek risk grubunda yer aldığı kamuoyunun malumudur.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hâlihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştur.

Kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan bu sürece dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de belirlenmiştir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etken olarak görülmektedir.

Aşılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aşılanan nüfus oranıyla beraber önümüzdeki üç aylık süreçte denetim faaliyetlerinin yeni bir anlayış kapsamında ve daha yoğun şekilde sürdürülmesi son derece önemlidir.

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelgesi ile 03.04.2021 Perşembe gününden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülkemiz genelinde başlatılan yeni dinamik denetim sürecinde etkinliğin sağlanması kapsamında;

 

  • Valiliğimiz ve Kaymakamlarımızca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/malmüdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekiplerini teşekkül ettirilmesine ve bu ekiplerinin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapmasının sağlanmasına,
  • İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 08.2020 tarih ve 2020/113 no’lu ve 19.08.2020 tarih ve 2020/119 no’lu kararlarıyla oluşturularak çalışma esasları belirlenen İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni denetim ekipleri dâhil edilmesine ve dinamik denetim modeli uygulanmasına,

3.a- Her bir belediyede bulunan zabıta personelinden her ekip asgari üç zabıta personelinden oluşacak şekilde yeteri kadar denetim ekibi oluşturulmasına ve “Belediye Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dâhil edilmesine,

Belediye zabıtasından oluşturulan ekiplerin, sorumluluk sahasında bulunan bütün işyerlerini haftalık olarak denetlemesine ve İSDEM’e raporlamasına,

Ekiplerin salgınla mücadele tedbirlerine uyumun temin edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yürütmesine, tespit edilen aksaklıklar konusunda mevzuatlarına göre işlem tesis edilmesine ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunmasına,

3.b- İlimiz ve ilçelerimizde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar bünyesinde üyelerinin denetimi amacıyla yeteri kadar denetim ekibi oluşturulmasına ve “Oda Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dâhil edilmesine, meslek odaları denetim ekiplerinin haftada en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin işyerlerini denetleyerek gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütmesine ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çerçevesinde işlem tesis ederek yapılan denetimlerin İSDEM’e haftalık olarak raporlanmasına.

3.c- Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından iş güvenliği uzmanlığı sertifikasını haiz kamu personelinden ekipler oluşturularak bu ekipler aracılığıyla ilimiz/ilçelerimizde kanun kapsamında olan veya olmayan tüm işyerlerinin salgınla mücadele tedbirlerine uyumunu sağlamaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesine ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunulmasına,

3.d- Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinde görev yapan gıda denetmenlerinden ekipler oluşturarak bu ekipler aracılığıyla il/ilçedeki gıda üretim ve satış yerlerinin salgınla mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetlenmesine, tespit edilen hususlara ilişkin olarak mevzuatında öngörülen yaptırımların uygulanmasına ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunulmasına,

4- İl ve İlçe Müdürlükleri (Milli Eğitim, Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor, Defterdarlık/Mal Müdürlüğü), Belediyeler, Sivil Tolum Kuruluşları (Meslek Odaları) tarafından oluşturulan Denetim Ekiplerinde görevlendirilen personelin kimlik bilgilerini (ad-soyad-TCKN-Görev/Unvan) içeren bilgilendirmenin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından İSDEM sistemine kayıtlarının yapılması için İl düzeyinde faaliyet gösterenler için Valiliğe (112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü), İlçelerde ise Kaymakamlıklara yapılmasına,

5- Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilmesine, kamera kayıtlarının incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanmasına,

6- Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşlarımızın etkin katımının sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki ihbar hattının bilinirliği noktasında İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince gerekli farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesine ve vatandaşlarımızın ihbarları üzerine yapılan denetim sayılarının toplam denetimler içindeki payının artırılmasının sağlanmasına, denetim ekiplerine ulaşan ihbarların yerinde kontrolü vakit kaybetmeksizin yapılmasına,

7- İlimizde % 50 kapasite sınırlamasına uygun şekilde müşteri kabulüne izin verilen yeme-içme yerleri, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, bilardo salonu, internet kafe vb. işyerleri ile nikâh/düğün salonlarının, mevcut yerleşimin oturma düzeni planına uygun olup olmadığı, masalar arası mesafe şartlarına ve kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı hususları başta olmak üzere bu işyerlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediğinin haftada en az bir kez olacak şekilde denetlenmesinin sağlanmasına,

 

 

 

 

8- Kişi başına ayrılacak asgari metrekare şartı ve sınırlandırılmış katılımcı sayısı (azami 300 kişi) ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerde; belirlenen kurallar ile kısıtlamalara uygunluğun denetlenmesi için Valilik ve Kaymakamlıklarca en az bir kamu personelinin görevlendirilmesinin sağlanmasına ve kurallara uyulmadığı tespit edilen etkinliklerle ilgili tutanak tanzim edilerek idari yaptırım uygulanması için gerekli bildirimde bulunulmasına,

9- Konaklama tesislerine dair daha önceki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibinin sağlanmasına, müzik (canlı müzik dâhil) yayını ve eğlence düzenlenmesine dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de devam edilmesine,

10- Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için yapılan anons ve duyurulara etkili şekilde yapılmaya devam edilmesine,

Bu çerçevede gerek belediyelerin kolluk/zabıta araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim yollarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar vasıtasıyla vatandaşlarımıza maske, mesafe, temizlik temel prensipleri başta olmak üzere kurallara uymanın toplumsal bir sorumluluk olduğu sık sık hatırlatılmasına,

Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesi sağlanmasına,

“Kıymetli vatandaşlarımız; Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

       11- Dinamik denetim sürecinde; kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinin esasını rehberlik edici fonksiyon oluşturacak olup vatandaşlarımız ve işyerleri için kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenmesine,

Denetim faaliyetleri sırasında kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise faaliyetten geçici men edilmesi dâhil gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmemesine,

12- Bu esaslar çerçevesinde ilimiz genelinde mülki amirlerimizin koordinesinde 4 Mart Perşembe günü denetim personelinin katılımıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetlerinin başlatılmasına, denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair verilerin İSDEM’e anlık olarak girilmesine ve sonuçların İSDEM yazılımı üzerinden il ve ilçe bakımından analiz edilmesine,

13- 4 Mart 2021 tarihinden sonra da salgınla mücadelede alınan tedbirlerin denetlenmesine yönelik çalışmalarda denetimin sürekliliği, planlı icrası ve konu/faaliyet bazlı gerçekleştirilmesi ilkelerine uygun olarak hareket edilmesine,

Bu kapsamda dinamik denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanmasına, Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca ımızca denetim faaliyetlerinin haftalık ve konu/faaliyet bazlı (işyerlerinin faaliyet alanlarına ya da mekânsal farklılıklara göre) olacak şekilde planlanmasına ve bu planlamalar doğrultusunda denetim ekipleri görevlendirilmesine, aynı zamanda denetim faaliyetlerinin kamuoyundaki görünürlüğü ve özellikle il ve ilçedeki ilgili meslek odalarının denetim faaliyetlerine katılımı hususlarının da ihmal edilmemesine,

14- Kaymakamlıklarımızca, belediyeler, ilgili meslek odaları başkanları ve sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgesi yetkilileri/temsilcileri ile toplantı yapılarak; kontrollü normalleşme döneminin sürekliliğinin sağlanması bakımından sürece verecekleri katkının öneminin anlatılmasına,

Bu kurum ve kuruluşların sahada gerçekleştirecekleri rehberlik edici ve otokontrolü sağlayacak faaliyetlerin salgınla mücadelede kalıcı başarının tesisindeki önemine binaen bu toplantıların belirli periyodlarla tekrarlanmasının da sağlanmasına,

  Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın