27.05.2024 - Beydağı Haber Ajansı Malatya Haberleri

9 sektörde 293 projesi yer almaktadır

9 sektörde 293 projesi yer almaktadır

İlimiz 2016 Yılı ııı. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı vali toprak’ın başkanlığında yapıldı

İl Koordinasyon Kurulunun 2016 yılı üçüncü dönem toplantısı Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Toprak ilk kez başkanlık ettiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının açış konuşmasında “Bugünkü İl Koordinasyon Kurulu Toplantımız vesileyle hem kamu yatırımlarının izlenmesi, koordinasyonu ve yaşanan sorunların giderilmesi,  hem de genel olarak idarenin işleyişi ile alakalı ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Şüphesiz ki günümüz dünyasının değişen şartlarına ayak uydurabilmek, öne çıkardığı değerlere sahip bir toplum olarak yaşayabilmek; ülkemizi dünya milletleri arasında layık olduğu seviyenin daha da üstüne çıkarmak ve bunun sürekliliğini sağlamak için planlı, disiplinli ve koordineli çalışmak zorundayız.

Bunu sağlayacak gerekli olan iradenin, kaynak ve potansiyelin fazlasıyla ülkemizde mevcut olduğunu biliyoruz. Bunun için bir vizyon geliştirilmesi ve bu doğrultuda belirlenen hedeflere ulaştıracak strateji ve politikaların ortaya konulması ve bunların titizlikle uygulanması yeterli olacaktır. Malumunuz olduğu üzere, başarı için belirlenen hedefler kadar bu hedeflere ulaşmak için izlenen stratejiler de önemlidir.

Vatandaşların talep ve beklentilere uygun, en kısa yoldan en etkili kamusal hizmeti sunma mekanizmaları; aynı zamanda modern devletin kaçınılmaz bir unsuru olarak da değerlendirilmektedir

Dolayısıyla, insanı merkeze alan, insana ve insani değerlere dayalı bir kalkınma modelinin, stratejiler bütününün ve yönetim anlayışının işimizi daha da kolaylaştıracağına inanıyorum. Esasen çağımızın yönetim anlayışının özü ve içeriği de bizi; vatandaşa yüzü dönük ve vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunma ve onların memnuniyet derecesini yükseltme gibi bir yönetim anlayışına götürmektedir.

Bu bağlamda, kamu yöneticileri olarak idarenin itibarının insana sunduğu kaliteli hizmetle artacağına inanılan bir çağda yaşadığımızın bilinciyle hareket etmemiz ve hizmeti; etkin-verimli-ekonomik ve kaliteli olarak sunmamız kaçınılmaz görünmektedir. Vatandaşların talep ve beklentilere uygun, en kısa yoldan en etkili kamusal hizmeti sunma mekanizmaları; aynı zamanda modern devletin kaçınılmaz bir unsuru olarak da değerlendirilmektedir.

Bunu gerçekleştirecek araçlardan birisi de hiç şüphesiz ki idarenin ve idarecilerin tutum ve davranışlarıdır. Bu nedenle bürokrasiyi en aza indirerek vatandaşların memnuniyetini artıran bir hizmet anlayışını hakim kılmak başarımızın temel göstergelerinden biri olmalıdır. Bunlar yapılmıyor, diye söylemiyorum. Bu nedenle kamusal hizmetleri sunarken daha dikkatli olmamız yukarıdan aşağıya kadar her aşamadaki görevli arkadaşlarımızın dikkatlerini çekmek ve kendilerinin çalışmalarını ve vatandaşla olan diyaloglarını özellikle takip etme mecburiyetinde olduğumuzu ifade ediyorum. Genel olarak göstermiş olduğunuz hassasiyet ve çalışmalarınızdaki başarılar, dikkat ve özen nedeniyle bu koordinasyon kurulu toplantısında hepinize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Koordinasyon Kurulumuzun Değerli Üyeleri, Bildiğiniz gibi, İl Koordinasyon Kurullarının temel amacı; İl yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirmek, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

Bu bağlamda; programda yer alan ilimize ait projelerin uygulanması, ödeneklerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin kamu kurum ve kuruluşlarımızca alınması;  projelerin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyen sorun ve darboğazların kaldırılması birinci önceliğimiz olmaktadır.

Valilik olarak bu hususta her zaman gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayacağımızı bir kez daha burada sizlerin önünde belirtmek istiyorum. Bu işbirliği ve koordinasyonun en hızlı biçimde sağlanması için iletişim araçlarının etkin ve verimli biçimde kullanılması gerekmektedir. Hukuki sorunlar dışında projelerin uygulanmasını geciktirecek hiçbir mazeretimiz asla ve asla olmamalıdır.

Mesai arkadaşlarımın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konulara gerekli hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum.

Her başarılı faaliyet için birbirimizi yüreklendirmenin, desteklemenin bizi daha ileriye götüreceğine ve kurumsal verimliliğin daha da artmasını sağlayacağına inanıyorum

Malumunuz proje döngüsü; projenin etüt ve fizibilitesinden başlar, en uygun kaynaklarla en uygun zaman zarfında tamamlanması ve öngörülen amaçlar doğrultusunda hizmete sunulmasıyla sonuçlanır.

Bize düşen, bu proje döngüsünün her aşamasını mükemmel bir biçimde icra etmektir. Özellikle programda bulunan işlerin zamanında ve projesine uygun realize edilmesinin önemini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu konuda, uygulamanın her aşamasında denetimlerin sıklaştırılması ve bu denetimlere İlçe Kaymakamlarımızın da sıklıkla dahil olması yaşanabilecek aksaklıkların en aza indirilmeyi gerçekleştirecektir. İhalelerin zamanında yapılması, ihalesi yapılan işlerin süresinde tamamlanması dikkat etmemiz gereken hususların başında yer alacaktır.

Kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konularda süratli ve sonuç odaklı davranılacaktır. Bazen yüz yüze kısa bir görüşme ya da bir telefonla çözülebilecek sorunlar yazışmalarla maalesef aylara sarkabilmekte ve çözüm gecikebilmektedir. Bu konularda, her konumdaki sorumluların görev bilinciyle hareket etmelerinin işimizi daha da kolaylaştıracağına inanıyorum.

Unutmayalım ki kamu görevlileri olarak, milletimizin yaşam standardını daha yüksek seviyelere ulaştırmak amacıyla kamu kaynaklarının etkin, verimli, yerinde ve amacına uygun olarak en iyi biçimde kullanılması bizlerin asli görevidir.

Değerli Kurul Üyelerimiz; Çevresel bazda bazı sorunlarımızın olduğu hepimizin malumudur. Bugün geldiğimiz durum, insan olarak hiç birimizin çevre sorunlarına duyarsız kalmamamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Kamusal hizmet ve yatırımlar gerçekleştirilirken çevreye gerekli özen ve duyarlılığın gösterilmesi gerekmektedir.

İl Koordinasyon Kurulunun bugünkü Toplantısında; 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin 1 Ocak-30 Haziran 2016 tarihleri arasındaki altı aylık dönemin gerçekleşme durumları değerlendirilecektir.

Bildiğiniz gibi Malatya’nın sosyo-ekonomik gelişmişliğini daha da ileri düzeye taşımaya yönelik son yıllarda büyük çaba sarf edilmektedir.

Özellikle son yıllarda gerçekleştirilen yatırım projeleriyle birlikte idari bakımdan alınan önlemler, yapılan iyileştirmeler; sağlanan kolaylıklar da İlimizin ekonomisini ve sosyo-ekonomik gelişmesini sağlayan unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

Bu konudaki katkı ve desteklerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Mesai arkadaşlarımın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde disiplinli ve özverili olmaya riayet edeceklerine olan inancımı bir kez daha ifade ediyorum.” dedi.

Vali Toprak’ın konuşmasının ardından yatırımcı kurum ve kuruluşların yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve yetkililerinin katıldığı toplantıda 2016 yılı yatırım faaliyetleri hakkında sunum eşliğinde açıklamalarda bulunuldu. Toplantıya katılan diğer katılımcılar sunum eşliğinde açıklama yapan yetkililere sorun ve taleplerini iletti.

Vali Toprak’ da sorun ve taleplerin çözümü konusunda ilgililere gerekli talimatları vererek,  takipçisi olacağı hususunu da dile getirdi.

Toplantı sonunda yapılan genel değerlendirmede; “Yatırımcı kamu kuruluşlarımızın (belediye yatırımları hariç) 9 sektörde 293 projesi yer almaktadır.

      Bu projelerin toplam tutarı 4 milyar 446 milyon 209 bin TL,  2016 yılı ödeneği 488 milyon 230 bin TL’dir. Söz konusu projelere ikinci dönem itibariyle 207 milyon 913 bin TL harcama yapılarak  % 43 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

   2016 yılı yatırım programında belediyelerimizin 141 projesi bulunmaktadır. Bu projelerin tutarı 290 milyon 757 bin TL, 2016 yılı ödeneği 256 milyon 356 bin TL,  yıl içinde yapılan harcama miktarı ise 69 milyon 796 bin TL olup  % 27 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

 Genel olarak  (belediye yatırımları dâhil)  İlimizin 2016 yılı yatırım programında yer alan toplam 434 projenin tutarı 4 milyar 736 milyon 966 bin TL,  2016 yılı ödeneği 744 milyon 586 bin TL’dir. Yılı ödeneğinde geçen yılın aynı dönemine göre 161 milyon 891 bin TL artış sağlanmıştır. Yatırım projelerine 2016 yılı içinde 277 milyon 709 bin TL harcama yapılarak  % 37 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir.

 

2016 yılı yatırım programında yer alan toplam 434 projemizin 58’i tamamlanmış,  247 proje devam etmekte, 100 proje ihale aşamasındadır. Genel olarak proje hazırlıkları devam eden 29 projeye de henüz başlanamamıştır.

       2016 yılı yatırım projelerimizin sektörel dağılımı şu şekildedir; projelerin 52’si eğitim, 208’i diğer kamu hizmetleri (141 proje belediyelerin),  54’ü tarım,  51’i ulaşım, 25’i sağlık, 31’i turizm-kültür, 6’sı enerji ve 4’ü madencilik ve 3’ü imalat sektöründe yer almaktadır.

2016 yılı yatırım ödenekleri kuruluşlar bazında kıyaslandığında; Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 175 milyon 267 bin TL ile en fazla ödeneğe sahip olduğu görülmektedir. Ödenek büyüklüğü açısından Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 112 milyon 914 bin TL ile ikinci sırada yer alırken,  DSİ Bölge Müdürlüğü 92 milyon 651 bin TL yılı ödeneği ile üçüncü sırada yer almaktadır.  Mili Eğitim Müdürlüğü ise 66 milyon 659 bin TL ile dördüncü sırada yer almaktadır.

 2016 yılı yatırım ödeneklerinin miktar ve oran olarak sektörel dağılımı ise şu şekildedir; diğer kamu hizmetleri’ne 308 milyon 897 bin TL (% 41),  eğitim’e 138 milyon 727 bin TL (% 19),  tarım’a 106 milyon 772 bin TL (% 14),    sağlığa 28 milyon 210 bin TL  (% 4), kültür-turizm’e 8 milyon 442 bin TL (% 1)  ve enerji-madencilik-imalat sektörlerine 11 milyon 225 bin TL (% 2)  ödenek tahsis edilmiştir.

 2016 yılı içinde kuruluş bazında kamu yatırım harcaması değerlendirildiğinde; Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nün 74 milyon 374 bin TL ile en fazla harcama yapan kuruluş olduğu görülmektedir. DSİ Bölge 9. Müdürlüğü 60 milyon 421 bin TL harcama ile ikinci sırada yer alırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ise 46 milyon 046 bin TL harcama ile üçüncü sırada yer almaktadır.” denildi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bir Cevap Yazın